Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego happenings.pl firmy DAM-DUS Sławomira Duszczyk z siedzibą w Koszalinie przy ul. Bałtyckiej 61/15 , 75-330 Koszalin, której nadano numer NIP 6691161854 oraz numer REGON 320860344 Firma wpisana w CEIDG.

Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej regulaminem należy rozumieć w sposób wskazany poniżej :

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie i dokonuje zakupu w Sklepie internetowym;

 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego happenings.pl

 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

 • Sklep internetowy, zwany również Sklepem – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://happenings.pl, w ramach którego Klient składa zamówienia i dokonuje zakupów;

 • Towar – produkty, których opis zamieszczony jest w Sklepie internetowym;

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, obejmujące jego bezpośrednią i jednoznaczną wolę zawarcia Umowy sprzedaży, które wskazuje między innymi liczbę i rodzaj zamawianego przez Klienta Towaru;

 • Umowa sprzedaży – zawierana dzięki wykorzystaniu Sklepu internetowego happenings.pl umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą DAM-DUS Sławomira Duszczyk. a Klientem;

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy firmy DAM-DUS Sławomira Duszczyk, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem happenings.pl  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 2. Adres firmy znajduje się przy ulicy Spółdzielcza 7 75-205 Koszalin, siedziba Bałtycka 61/15 75-330 Koszalin
  Adres poczty elektronicznej to info@happenings.pl, nr kontaktowy z firmą 780 176 137(czynny w dni robocze od poniedziałku do piatku w godz. 08:00-16:00)
  Adres reklamacji dotyczy adresu firmy. 

 3. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym happenings.pl podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego cen sprzedaży za nabywane towary, uprawnienia Klienta, w tym również uprawnienia w zakresie odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym, jak również, zasady ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 5. Wszelkie informacje o Towarach, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu – ich ceny, parametry, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Zamierzając korzystać ze Sklepu internetowego happenings pl. Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji, wypełniając dane, określone w formularzu rejestracji w Sklepie internetowym, a następnie dokonując akceptacji danych i rejestracji, na stronie Sklepu. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i akceptuje w całości jego treść.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem firm Poczta Polska oraz FedEx w terminie nie późniejszym niż czterdzieści osiem godzin od chwili dokonania wpłaty. Jeżeli miałoby się zdarzyć inaczej, zostaną Państwo poinformowani.

 2. Czas realizacji dostawy towaru zależny jest od wybranej formy wysyłki i może trwać do 4 dni roboczych.

 1. Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez DAM-DUS na stronach sklepu internetowego happenings.pl

 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową: happenings.pl, dokonać wyboru Towaru o oczekiwanych przez Klienta parametrach, cechach oraz w oczekiwanej przez Klienta ilości. Następnie celem zawarcia Umowy Klient powinien dokonywać kolejnych wskazanych na stronie internetowej Sklepu czynności technicznych, zgodnie z treścią wyświetlanych Klientowi na stronie internetowej Sklepu komunikatów.

 4. Klient zamierzając złożyć zamówienie powinien dodać do koszyka produkty, które zamierza zakupić, wybrać formę płatności oraz sposób dostawy,  wskazać - uzupełnić adres dostawy i dane do faktury(jeśli Klient oczekuje wystawienia faktury) i potwierdzić zamówienie.

 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia nasza firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 7. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

 9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. Koszty te są zależne od wyboru przez konsumenta formy wysyłki. Podczas składania zamówienia użytkownik jest poinformowany o uiszczeniu opłaty za dostawcę/kuriera. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je DAM-DUS Sławomira Duszczyk, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na nasze przedsiębiorstwo.

 10. Użytkownik może opłacić zakupiony/e przedmiot/y w następujący sposób: za pomocą tzw. przelewu tradycyjnego dokonywanego poprzez bank nr rachunku 15 1090 2590 0000 0001 2151 1239. Za pomocą systemu płatności PayU lub PayPal (regulamin płatności zawiera się na stronie firmy PayU SA), oraz podczas bezpośredniego dostarczenia przesyłki przez kuriera tj. płatność przy odbiorze.

 11. Jeżeli zamówiony towar nie zostanie opłacony w terminie 14 dni przez konsumenta w przypadku przelewu tradycyjnego, oraz systemem płatności PayU, PayPal transakcja zostaje anulowana.

 12. Prawo odstąpienia od umowy. Klient będący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i dokonujący zakupów w Sklepie internetowym Sprzedającego, zawierając z Kupującym umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru nabytego od Sprzedającego w jego Sklepie internetowym, lub w którym w posiadanie Towaru weszła osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana uprzednio przez Klienta jako osoba uprawniona do odbioru Towaru. 

 13. Zgodnie z pkt 19, do odstąpienia od umowy wymagane jest od Klienta złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w pkt 19. Klienta, zamierzając złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy może wybrać jedną z form odstąpienia, wskazanych poniżej :

 14. 1) wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Sprzedającego, tj. DAM-DUS Sławomira Duszczyk ul. Bałtycka 61/15, 75-330 Koszalin

  2) wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail : info@happenings.pl

  21. Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, umieszczonego do pobrania na stronie internetowej Sprzedającego - formularz.

 15. Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i po przesłaniu Klientowi potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru. W przypadku wyboru przez Klienta formy przekazania Sprzedającemu Towaru innej niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, związanych z jego wyborem innego niż najtańszego sposobu dostarczenia Towaru.

 16. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich
  zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
  w granicach zwykłego zarządu rzeczą, w terminie 14 dni. Oznacza to, że jeżeli towar będzie nosił ślady użycia, prania, prasowania firma happenings.pl ma prawo do żądania całkowitej lub częściowej opłaty za wysłany towar i opłaty poniesione z tytułu dostawy towaru, jeśli wszystkie czynności związane z dostarczeniem towaru konsumentowi w stanie nienaruszonym zostały spełnione.

 17. Klient odstępujący od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru ma obowiązek odesłać zamówiony towar natychmiast po wysłaniu formularza rezygnacji. Zwrot wcześniej poniesionych przez klienta kosztów nastąpi natychmiast po otrzymaniu zwróconego towaru w sposób wcześniej zaznaczony na formularzu, bądź w taki sam sposób jak został poniesiony przez konsumenta.

 18. Konsument ma prawo zamówić towar telefonicznie, jednakże aby transakcja doszła do skutku, klient musi potwierdzić zamówienie na naszej stronie internetowej. 

Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie happenings.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep : Prestashop 1.6.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

 2. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Czas i koszty dostawy

Koszty dostawy nie są wliczone w cenę produktu zakupionego w sklepie i są doliczane na końcowym etapie składania zamówienia. Przed potwierdzeniem zamówienia uzyskujesz informację o całkowitej kwocie jaką należy uiścić, aby zamówienie zostało zrealizowane. Bez względu na wielkość zamówienia, koszt wysyłki jest jednorazowy.

Koszty dostawy prezentują się następująco

Kurier Pocztex48 – 12zł , Kurier Fedex – 15zł
Kurier Pocztex48 pobranie - 15zł , Kurier Fedex pobranie - 19zł
Kurier Pocztex48 odbiór w punkcie - 8,50zł , Kurier Pocztex48 odbiór w punkcie pobranie - 10,50zł

Reklamacja oraz zwroty:

Reklamacja :

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte, bądź też jego treść nie będzie zgodna z zamówieniem, jako klient możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego które gwarantuje nasza firma. Opłaty reklamacyjne w pełni ponosimy my jako nadawcy sprzedanego artykułu. Reklamacja jest rozpatrywany tylko i wyłącznie na podstawie fizycznych uszkodzeń, które można przedstawić za pomocą zdjęcia. Po czasie rozpatrzenia reklamacji Państwo zwracacie zakupiony towar, a my odsyłamy pieniążki na wskazane konto, bądź też wysyłamy towar ponownie zgodny z zamówieniem.

Zwroty :

Zgodnie z Ustawą z 30 maja2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", masz prawo zrezygnować z produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy wypelniając zał. 2 podanej ustawy Dz.U. 2014 poz. 827

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli spełnisz poniższe warunki:

 • produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,

 • do zwracanego produktu dołączona jest gwarancja/paragon oraz wypełniony formularz zwrotu

W przypadku, gdy zwrócisz nam produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na Twój koszt.

W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.

Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych zamówień od Kupującego, jeśli Kupujący odstępuje od umowy bez podania uzasadnionej przyczyny.

Wybrane przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu
jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że
przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego
upływem.

Formularz zwrotu towaru :

Nazwa firmy
Adres siedziby firmy

Tel. +48 000000000, fax +48 000000000
email: adres@email.com

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić

Bezpieczna dostawa

Oferujemy Ci także możliwość bezpiecznej dostawy towaru.

Wysyłany przez nas towar nie posiada żadnych ukrytych wad, oraz jest on w 100% zgodny z opisem. Towar wysłany za pobraniem jest dodatkowo ubezpieczony. 

Jeżeli towar, który otrzymasz, ma naruszone opakowanie, jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika, wypełnij druk reklamacyjny (protokół szkody) koniecznie w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model.

Jeżeli przesyłka ma nienaruszone opakowanie zewnętrzne, możesz w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że produkt jest uszkodzony, należy również spisać protokół szkody. Jednocześnie w takiej sytuacji napisz do nas.

Reklamacje uszkodzonego produktu mogą być zgłaszane w terminie do 14 dni od chwili odbioru przesyłki. Spisany protokół należy przesłać na adres naszego sklepu wraz z dowodem zakupu. Wymiana sprzętu na nowy jest możliwa tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków. Nowy towar jest wysyłany dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep produktu będącego przedmiotem reklamacji.

Chcemy zapewnić Tobie, jako Kupującemu maksimum korzyści z zakupów w naszym sklepie. Naszym celem jest Twoje zadowolenie nie tylko z wybranych produktów, ale również ze sposobu ich dostarczenia.

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.4 Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Sklepie swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sprzedawcy.

2. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

 1. podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe)

 2. przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail)

 3. przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)

2.2 Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie Sklepu, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

2.3 Dane osobowe Nabywców, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do Nabywcy.

3. Mailing

3.1 Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie mailingu. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.

3.2 Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, klikając w tym celu w link umieszczany w treści wiadomości wysyłanej w ramach mailingu.

3.3 Sprzedawca dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika.

4. Newsletter

4.1 W przypadku udostępnienia w Sklepie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie), mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

4.2 Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

5. Ciasteczka (cookies)

5.1 Do obsługi transakcji w Sklepie Sprzedawca używa ciasteczek (plików cookies). Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu.