Happenings Logo

Regulamin sklepu happenings.pl

1. Definicje do regulaminu
1.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy, płatności, wyboru przewoźnika.

1.4 KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.6 KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.7 NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.8 PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.10 SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.happenings.pl.

1.11 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – SŁAWOMIRA DUSZCZYK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DAM-DUS Sławomira Duszczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bałtycka 61/15 75-330 Koszalin, NIP 6691161854, REGON 320860344, adres poczty elektronicznej: info@happenings.pl.

1.12 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.13 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.14 USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.15 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.16 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Postanowienia ogólne regulaminu
2.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sławomirę Duszczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DAM-DUS Sławomira Duszczyk wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bałtycka 61/15, 75-330 Koszalin, NIP 669-116-18-54, REGON 320860344, adres poczty elektronicznej info@happenings.pl za pośrednictwem sklepu internetowego happenings.pl(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sławomirę Duszczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DAM-DUS Sławomira Duszczyk usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

2.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.4 Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

2.5 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.6 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.7 W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.8 Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła

3.Rejestracja
3.1 W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3.2 Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.3 W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3.4 W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.5 W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

3.6 Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. 7 Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

4. Zamówienia
4.1 Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.

4.2 Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.

Realizacja Zamówienia odbywa się w godzinach roboczych w dniach roboczych tj. od godz: 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod warunkiem, że nie przypada w tym czasie święto ustanowione prawem.

4.3 Po wybraniu Towarów Kupujący umieszcza je koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi

zamieszczoną na Stronie Internetowej. Przez cały czas trwania zakupów Kupujący ma możliwość

przeglądania zawartości swojego koszyka i możliwość korygowania zamawianego towaru (jego ilości) oraz usuwania lub dodawania nowych produktów.

4,4 Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną na stronie Internetowej oraz akceptacja Regulaminu w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia.

4.5 Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część Umowy.

4.6 Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę całości zamówienia złożonego na stronie internetowej

5. Umowa, dostępność towaru i dostawa
5.1 Zawartość strony www.happenings.pl nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. K.C. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.

5.2 Składając Zamówienie na www.happenings.pl Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

5.3 Umowa Kupującego ze Sprzedawcą zostaje zawarta w chwili dojścia do Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonego przez Kupującego Zamówienia.

5.4 Sprzedawca zobowiązując się w ramach Umowy, zawartej w wyżej wskazany sposób, do realizacji Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 48h roboczogodzin od momentu opłacenia zamówienia lub wskazania zamówienia za pobraniem.

5.5. Sprzedawca oświadcza, że realizacja zamówienia nie jest równoznaczna z dostarczeniem towaru do Kupującego. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem firm GLS oraz Inpost w terminie nie późniejszym niż czterdzieści osiem godzin od chwili dokonania wpłaty. Jeżeli miałoby się zdarzyć inaczej, zostaną Państwo poinformowani. Natomiast czas realizacji dostawy towaru zależny jest od wybranej formy wysyłki i może trwać do 7 dni roboczych. Jako sprzedawca nie bierzemy odpowiedzalności za sposób i terminowość wykonania usługi dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie.

5.6 Własność Towaru przechodzi na Kupującego w chwili zapłaty ceny Towaru + VAT zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 5.7

Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny + VAT wraz z kosztami dostawy oraz odbioru Towaru. Użytkownik może opłacić zakupiony/e przedmiot/y w następujący sposób: za pomocą tzw. przelewu tradycyjnego dokonywanego poprzez bank nr rachunku 72 2490 0005 0000 4530 1074 2700 Za pomocą systemu płatności PayU lub PayPal (regulamin płatności zawiera się na stronie firmy PayU SA), oraz podczas bezpośredniego dostarczenia przesyłki przez kuriera tj. płatność przy odbiorze.

Jeżeli zamówiony towar nie zostanie opłacony w terminie 14 dni przez konsumenta w przypadku przelewu tradycyjnego, oraz systemem płatności PayU, Przelewy24 transakcja zostaje anulowana.

5.7 Koszty dostawy nie są wliczone w cenę produktu zakupionego w sklepie i są doliczane na końcowym etapie składania zamówienia. Przed potwierdzeniem zamówienia uzyskujesz informację o całkowitej kwocie jaką należy uiścić, aby zamówienie zostało zrealizowane. Bez względu na wielkość zamówienia, koszt wysyłki jest jednorazowy i wyrażony w kwocie brutto.

Koszty dostawy prezentują się następująco

Kurier Inpost – 12,99zł, Kurier GLS – 12,99zł
Kurier Inpost pobranie – 15,99zł, Kurier GLS pobranie – 15,99zł
Odbiór w paczkomacie – 11,99zł, Odbiór w paczkomacie pobranie – 13,99zł

5.8 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie braku towaru na magazynie bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji.

6. Odstąpienie od umowy
6.1 Prawo odstąpienia od umowy. Klient będący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i dokonujący zakupów w Sklepie internetowym Sprzedającego, zawierając z Kupującym umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni).

6.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru nabytego od Sprzedającego w jego Sklepie internetowym, lub w którym w posiadanie Towaru weszła osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana uprzednio przez Klienta jako osoba uprawniona do odbioru Towaru.

Zgodnie z pkt 19, do odstąpienia od umowy wymagane jest od Klienta złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w pkt 19. Klienta, zamierzając złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy może wybrać jedną z form odstąpienia, wskazanych poniżej :

wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Sprzedającego, tj. DAM-DUS Sławomira Duszczyk ul. Bałtycka 61/15, 75-330 Koszalin

6.3 Wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail : info@happenings.pl

6.4 Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, umieszczonego do pobrania na stronie internetowej Sprzedającego – FORMULARZ.

Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i po przesłaniu Klientowi potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru. W przypadku wyboru przez Klienta formy przekazania Sprzedającemu Towaru innej niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, związanych z jego wyborem innego niż najtańszego sposobu dostarczenia Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była koniecznaw granicach zwykłego zarządu rzeczą, w terminie 14 dni. Oznacza to, że jeżeli towar będzie nosił ślady użycia, prania, prasowania firma happenings.pl ma prawo do żądania całkowitej lub częściowej opłaty za wysłany towar i opłaty poniesione z tytułu dostawy towaru, jeśli wszystkie czynności związane z dostarczeniem towaru konsumentowi w stanie nienaruszonym zostały spełnione.

Klient odstępujący od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru ma obowiązek odesłać zamówiony towar natychmiast po wysłaniu formularza rezygnacji. Zwrot wcześniej poniesionych przez klienta kosztów nastąpi natychmiast po otrzymaniu zwróconego towaru w sposób wcześniej zaznaczony na formularzu, bądź w taki sam sposób jak został poniesiony przez konsumenta.

Konsument ma prawo zamówić towar telefonicznie, jednakże aby transakcja doszła do skutku, klient musi potwierdzić zamówienie na naszej stronie internetowej.

7. Reklamacje i zwroty
7.1 Reklamacje: Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte, bądź też jego treść nie będzie zgodna z zamówieniem, jako klient możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego które gwarantuje nasza firma. Opłaty reklamacyjne w pełni ponosimy my jako nadawcy sprzedanego artykułu. Reklamacja jest rozpatrywany tylko i wyłącznie na podstawie fizycznych uszkodzeń, które można przedstawić za pomocą zdjęcia. Po czasie rozpatrzenia reklamacji Państwo zwracacie zakupiony towar, a my odsyłamy pieniążki na wskazane konto, bądź też wysyłamy towar ponownie zgodny z zamówieniem.

7.2 Zwroty: Zgodnie z Ustawą z 30 maja2014 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, masz prawo zrezygnować z produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy wypelniając zał. 2 podanej ustawy Dz.U. 2014 poz. 827
Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli spełnisz poniższe warunki:

produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,

do zwracanego produktu dołączona jest gwarancja/paragon oraz wypełniony formularz zwrotu

W przypadku, gdy zwrócisz nam produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na Twój koszt.

W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.

Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych zamówień od Kupującego, jeśli Kupujący odstępuje od umowy bez podania uzasadnionej przyczyny.

Wybrane przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Formularz zwrotu towaru :

Nazwa firmy
Adres siedziby firmy

Tel. +48 000000000, fax +48 000000000
email: adres@email.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

7.3 Zwroty produktów przy darmowej dostawie. Powołując się na dyrektywę 2011/83/EU art. 6.1 jako usługodawca mamy prawo do obciążenia klienta kosztami dostawy w następującym przypadku:

Darmowa dostawa obowiązuje przy zakupach na powyżej 199zł (słownie sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w przypadku zwrotu całego towaru lub też jego części i tym samym nie przekroczenia kwoty darmowej dostawy tj. równej lub przekraczającej 199zł jako sprzedawca możemy obciążyć kupującego kwotą wybranego przewoźnika kolejno: Kurier Inpost – 12,99zł, Kurier GLS – 12,99zł, Paczkomat – 11,99zł, Kurier Inpost pobranie – 15,99zł, Kurier GLS pobranie – 15,99zł Paczkomat pobranie 13,99zł.

Przykład: Jeżeli klient zamówi produkty o łącznej wartości 229zł wybierając przy tym opcję dostawy kurierem Inpost, po czym zwróci produkty na kwotę 50zł, jako sprzedawcy zwrócimy kupującemu kwotę 37,01zł na podany przez niego rachunek bankowy.

8. Ochrona danych osobowych
8.1.Administratorem danych osobowych jest Firma DAM-DUS Sławomira Duszczyk z siedzibą w Koszalinie przy ul. Bałtyckiej 61/15.

8.2.Dane osobowe zbierane są w celach związanych z:

-rejestracją na platformie internetowej,

-założeniem i utrzymaniem konta Kupującego tylko w przypadku zamówienia Newsletera

-zawieraniem umów i realizacją zamówień, za pośrednictwem platformy internetowej,

-korzystaniem z prowadzonej przez Sprzedawcę usługi „Newsletter”,

-rozpatrzeniem złożonej reklamacji,

-spedycją Towaru zakupionego u Sprzedawcy;

-wyrażeniem opinii o zakupie w sklepie internetowym przez platformę Ceneo Sp z o. o. oraz Google LLC.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

8.3 Dane nie będą udostępniane dalej, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą i tylko w celu realizacji zamówienia lub ( w wypadku zgody usługi Newsletera ) w celu dostarczenia najnowszej oferty firmy DAM-DUS Sławomira Duszczyk

8.4 Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub przez okres wymagany prawem dla danego celu na platformie Baselinker, a faktury wystawione na prośbę klienta i wydrukowane papierowo, w miejscu do tego przeznaczonym i zabezpieczonym wg wytycznych prawa i w okresie niezbędnym i nie dłuższym niż przewidują to aktualne przepisy prawa. W przypadku faktur nie ma możliwości zniszczenia ich przed okresem wyznaczonym przez prawo, gdyż łamałoby to przepisy Ustawy o Podatku towarów i usług art. 112.

8.5.Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora którym jest firma DAM-DUS Sławomira Duszczyk z siedzibą w Koszalinie przy ul. Bałtyckiej 61/15

a)dostępu do tych danych;

b)ich sprostowania;

c)usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

d)do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

e)do przenoszenia danych;

f)do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych)

8.6 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa była mowa w pkt. 8.2

9. Polityka prywatności
9.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

9.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

9.3 Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9.4 Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Sklepie swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sprzedawcy o czym jest mowa w pkt. 8.5

Więcej na temat polityki prywatności znajdą Państwo na: https://happenings.pl/content/14-polityka-prywatnosci

10. Mailing
10.1 Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie mailingu. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.

10.2 Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, klikając w tym celu w link umieszczany w treści wiadomości wysyłanej w ramach mailingu.

10.3 Sprzedawca dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika.

11.Newsletter
11.1 W przypadku udostępnienia w Sklepie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie), mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

11.2 Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

12. Ciasteczka (cookies)
12.1 Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

obsługi procesu rejestracji oraz logowania Klienta do konta;

zapamiętywania Klienta jako zalogowanego użytkownika Sklepu Internetowego i pokazywania, że jest zalogowany;

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

realizacji procesu składania Zamówienia;

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy, w celu ulepszania działania stron internetowych.

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się złożenie Zamówienia, zalogowanie lub założenie konta Klienta).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

w przeglądarce Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

w przęglądarce Internet Explorer – https://support.microsoft.com/kb/278835/pl

w przeglądarce Opera – https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

w przeglądarce Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042

GOOGLE ANALITYCS
Google Analytics, o którym mowa powyżej, to system analityki internetowej zbierający informacje o aktywności i zachowaniu użytkowników Sklepu Internetowego, stosowany w celu prowadzenia działań analitycznych i marketingowych.

Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę tego systemu lub wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu (co może również zablokować możliwość poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym). Aby zablokować wyłącznie system Google Analytics użytkownik powinien zapoznać się z artykułem na stronie Google: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Newsletter Happenings

Zapisz się do newslettera

I odbierz 10 zł na pierwsze zakupy*

* Rabat jest jednorazowy, obejmuje wszystkie produkty i jest ważny przy zakupach za min. 100zł.

 

Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” otrzymasz wiadomość potwierdzającą zapisanie się do newslettera. W celu dokończenia procesu subskrypcji prosimy o kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości.

Średnia Ocen: 4.7

Liczba Ocen: 138

Wszystkie opinie
profile photo

Krzysztof Markowski

28 czerwca 2024

Polecam

profile photo

Piotr M.

28 marca 2024

profile photo

Joanna Kuczynska

29 stycznia 2024

Z czystym sumieniem mogę dać 5/5 gwiazdek, sprzedający rzetelny, miły, bezproblemowy, gotowy do pomocy i współpracy. Gdyby wszyscy tacy byli zakupy online byłyby zdecydowanie lepsze i bezpieczniejsze. Szybka reakcja na kontakt, wszystko załatwione w mgnieniu oka, towar spakowany bezpiecznie i zgodny z opisem. Bardzo polecam zakupy od happenings.

profile photo

Kamil Herbert

28 grudnia 2023

Super sklep, bardzo sympatyczna i pomocna Pani z obsługi.

profile photo

Madelaina Zmudka

14 grudnia 2023

Wspaniała obsługa!! Pani przemiła, pomocna, uśmiechnięta i bardzo cierpliwa! ;)) dziękuję ślicznie za taką cudowną obsługę ;))

Happenings © 2015 - 2024. All Rights Reserved.